سيستم مديريت کيفيت

زير سيستم کتابخانه الکترونيک

اين سيستم يک بستر الکترونيکي براي ذخيره و به اشتراک گذاري مستنداتي همچون شامل استانداردها/بروشور/ قوانين و مقررات / آيين نامه ها را در اختيار کاربران قرار ميدهد که بتوانند مستندات را با نظارت مدير سيستم به اشتراک بگذارد .


سيستم داراي قابليت هاي ذيل ميباشد :
 1-امکان ثبت موضوعات و انواع مستنداتي که در کتابخانه الکترونيک ميتواند درج گردد توسط مدير سيستم
 2-امکان ثبت يک مستند توسط کاربران د در سيستم با ذکر موضوع / نوع مستند / فايل مرتبط و ارسال مستند جهت بررسي محتويات و تاييد مستند به مدير سيستم
 3-امکان تاييد الکترونيک و بررسي محتويات مستند و ويرايش آن توسط مدير سيستم و ارسال به کتابخانه الکترونيک
 4-امکان جستجو و فيلتر و مشاهده و استفاده از مستندات تاييد شده در کتابخانه الکترونيک توسط تمامي کاربراني که به اين سيستم دسترسي د ارند
 5-ارسال پيام به کاربر در صورت تاييد يا عدم تاييد مستند وي توسط مدير سيستم