سيستم مديريت کيفيت

زيرسيستم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

ويژگيهاي اختصاصي سيستم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه

 1- امکان ثبت کليه عدم انطباقها با وروديها22 و منشا هاي مختلف اعم از ( مميزي / کنترل فرايند /جلسات بازنگري مديريت / شکايات و پيشنهادات / کميته هاي بهبود ، بهره وري و ....) و تکميل ساير مشخصات عدم انطباقها اعم از بخش / نوع / تاييد کننده / ...
2- امکان ورود اتوماتيک عدم انطباقها با منشا کنترل فرايند به اين سيستم
3- امکان تاييد الکترونيک عدم انطباقها و ثبت يک يا چند اقدام اصلاحي براي آنها
4- امکان ثبت اقدام اصلاحي و پيشگيرانه در سيستم اعم از ( کد/شرح / مسئول انجام / مسئول پيگيري / مسئول بررسي موثر بودن اقدام انجام شده / مهلت انجام /...)
5- امکان ارسال اقدامات اصلاحي تعريف شده به مسئولين انجام و پيگيري و کنترل مهلت انجام اقدام در بازه زماني خاص و نهايتا ثبت وضعيت انجام و چندين بار پيگيري توسط مسئولين مربوطه
 6- تعيين تکليف نهايي اقدام اصلاحي و تاييد موثربودن يا نبودن اقدام صورت گرفته
 7- امکان گزارش گيري از اقدامات به تفکيک( منشا / ورودي /نوع / يا موثر بودن يا نبودن اقدام / بازبودن يا بسته بودن اقدام /مسئولين / بخشها ) به همان فرمتهاي ذکر شده در ويژگيهاي عمومي
8- ايجاد آلارمهاي لازم براي مسئول تاييد عدم انطباق و مسئول بررسي موثر بودن انجام اقدام جهت تاييد لازم
9- ايجاد آلارمهاي لازم براي مسئولين انجام اقدام جهت ثبت نتايج انجام اقدام ويژگيهاي عمومي اين سيستم :

 •کليه سيستم ها توانايي ارائه گزارشات وبي / Word/Excel/ Pdf را دارا هستند
 •کليه سيستم ها داراي Help Online براي صفحات براي هريک از صفحات سيستم و فلوچارت عملياتي نحوه انجام کار در سيستم مي باشند
• کليه سيستم ها مبتني بر طراحي وب بوده Web base و تحت محيط Visual studio 2010 و زبان برنامه نويسي Asp.net C# و معماري سه لايه و پايگاه اطلاعاتي Sql Server ميباشند
•کليه سيستم ها با سيستم کنترل مدارک يکپارچه بوده و ميتواند در قالب همان واسط کاربري به کاربران ارائه گردد . اطلاعات پايه اي شامل مشخصات کاربران / چارت سازماني / سمت هاي سازمان / دسترسي ها و سطوح امنيتي در اين زيرسيستم ها با کنترل مدارک مشترک مي باشد و با افزودن اين زير سيستم ها در قالب سيستم کنترل مدار ک ديگر نيازي به ورود مجدد اين نوع اطلاعات پايه نمي باشد و طبيعتا در هزينه ها و زمان راه اندازي اوليه زيرسيستم هاي جديد بسيار صرفه جويي خواهد شد.
•امنيت اطلاعات زير سيستم ها پس از ورود کاربر با کد کاربري و رمز عبور اختصاصي وي در پشت صحنه در دو قالب امنيت داده ها Data Access و سطوح دسترسي به صفحات Security رعايت شده است
•امکان تغيير ، ويرايش سطوح دسترسي کاربران توسط مدير سيستم امکان پذير مي باشد .
•در کليه زير سيستم ها ، اطلاعات کاربر ايجاد کننده هر رکورد و زمان ايجاد آن در فيلدهاي همان رکورد ذخيره مي گردد تا در صورت نياز جهت استخراج گزارشات آتي مورد استفاده قرار گيرد .