سيستم مديريت کيفيت

زيرسيستم پيامها و تابلو اعلانات

ويژگيهاي سيستم پيامها و تابلو اعلانات
 اين سيستم که در کنار ساير زير سيستم هاي ديگر بعنوان يک بستر ارتباطي کاربران و مدير سيستم با رعايت مسائل امنيت داده ها و سطوح دسترسي : داراي ويژگيهاي ذيل ميباشد


 - امکان ارسال پيام ميان کاربران با قابليت پيوست کردن فايل ، عکس و درج موضوع  
- امکان محدود کردن ارسال پيام فقط از مدير سيستم به کاربران و يا از کاربران فقط به مدير سيستم
 - امکان مشاهده پيام و ارسال رسيد براي ارسال کننده پيام
 - ارسال آلارم براي کاربر در صورت وجود پيام جديد بمحض ورود به کليه سيستم هاي مرتبط
 - امکان ارسال يک پيام يکسان به چندين کاربر مختلف
 - امکان اطلاع رساني جمعي در صفحه اول سيستم ها در تابلو اعلانات توسط مدير سيستم
 - اين اطلاع ر ساني ميتواند شامل خبر/ بخشنامه / فراخوان يا موضوعات متفاوتي را شامل شود
 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد
- امکان ثبت مهلت نمايش براي يک خبر در سيستم و عدم نمايش اتوماتيک خبر پس از فرارسيدن تاريخ انقضا در نظر گرفته شده توسط مدير سيستمBBadr16 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BCompset15 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BYekan13 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BZar17 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BTitr14 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BDavat17 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BTraffic14 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

Tahoma12 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد

BMitra17 - امکان پخش خبر يا اطلاع رساني در اين تابلو اعلانات منحصر ا بر عهده مدير سيستم يا بطور محدود توسط کاربراني است که وي دسترسي اين صفحه را در اختيار آنها قرار ميدهد