سيستم مديريت کيفيت

زيرسيستم کنترل و پايش فرآيندها

سيستم کنترل و پايش فرايندها داراي ويژگيهاي اختصاصي ذيل ميباشد :
 1-امکان تعريف فرايندهاي سازمان و مشخصات آنها شامل (تعريف نام /کد / مالک / مجري /صاحبان فرايند و انواع فرايند )
 2-امکان تعريف ورودي ها / خروجي ها و مستندات مرتبط به هر فرايند
 3-امکان گزارش گيري از اين مشخصات به شکل چاپ شناسنامه فرايند در اشکال مختلف
 4-امکان تعريف شاخص هاي هر فرايند در سازمان شامل ( نام / کد /نوع / فرمول محاسبه/ دوره ويرايش / مسئول اندازه گيري شاخص / معيار پذيرش / هدف )
 5- امکان برنامه ريزي جهت اندازه گيري شاخص هاي فرايند توسط ارسال شاخص ها به صاحب/ مجري فرايند براي ثبت مقدار آن در هر دوره برنامه ريزي شده
 6-امکان ثبت مقدار شاخص و کنترل بازه زماني ثبت مقدار شاخص توسط مالکين و مجريان فرايند با ايجاد محدوديت يا تمديد مهلت ثبت شاخص
 7-امکان مشاهده و مقايسه مقدار شاخص در دوره فعلي با دوره هاي قبلي در فرم جمع آوري اطلاعات
 8-امکان گزارش گيري به کليه فرمتهاي ذکر شده در ويژگيهاي عمومي جهت مقايسه نتايج حاصله از اندازه گيري شاخص با معيار پذيرش شاخص و با اندازه گيرهاي شاخص در دوره هاي قبلي
 9-امکان ثبت تحليل نتايج اندازه گيري شاخص يک فرايند
 10-امکان ارسال نتايج اندازه گيري شاخص به زيرسيستم اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در صورت نياز
 11-ايجاد آلارم هاي لازم در سيستم جهت پايان دوره و برنامه ريزي مجدد براي اندازه گيري شاخص و به پايان رسيدن مهلت اندازه گيري شاخص ها
 12-ايجاد آلارمهاي لازم براي مسئولين ثبت نتايج فرايند در بخشها (مالکان / مجريان / صاحبان) فرايند براي ثبت نتايج اندازه گيري در زمانهاي مقرر و در مهلت تعيين شده براي جلوگيري از انقضا زمان


 ويژگيهاي عمومي اين سيستم :
•کليه سيستم ها توانايي ارائه گزارشات وبي / Word/Excel/ Pdf را دارا هستند
• کليه سيستم ها داراي Help Online براي صفحات براي هريک از صفحات سيستم و فلوچارت عملياتي نحوه انجام کار در سيستم مي باشند
• کليه سيستم ها مبتني بر طراحي وب بوده Web base و تحت محيط Visual studio 2010 و زبان برنامه نويسي Asp.net C# و معماري سه لايه و پايگاه اطلاعاتي Sql Server ميباشند
• کليه سيستم ها با سيستم کنترل مدارک يکپارچه بوده و ميتواند در قالب همان واسط کاربري به کاربران ارائه گردد . اطلاعات پايه اي شامل مشخصات کاربران / چارت سازماني / سمت هاي سازمان / دسترسي ها و سطوح امنيتي در اين زيرسيستم ها با کنترل مدارک مشترک مي باشد و با افزودن اين زير سيستم ها در قالب سيستم کنترل مدار ک ديگر نيازي به ورود مجدد اين نوع اطلاعات پايه نمي باشد و طبيعتا در هزينه ها و زمان راه اندازي اوليه زيرسيستم هاي جديد بسيار صرفه جويي خواهد شد.
•امنيت اطلاعات زير سيستم ها پس از ورود کاربر با کد کاربري و رمز عبور اختصاصي وي در پشت صحنه در دو قالب امنيت داده ها Data Access و سطوح دسترسي به صفحات Security رعايت شده است
•ا مکان تغيير ، ويرايش سطوح دسترسي کاربران توسط مدير سيستم امکان پذير مي باشد .
• در کليه زير سيستم ها ، اطلاعات کاربر ايجاد کننده هر رکورد و زمان ايجاد آن در فيلدهاي همان رکورد ذخيره مي گردد تا در صورت نياز جهت استخراج گزارشات آتي مورد استفاده قرار گيرد .