سيستم مديريت کيفيت

محصولات و خدمات

محصولات و خدمات محصولات و خدمات قابل ارائه توسط اين شرکت را ميتوان به دو بخش عمده خدمات سخت افزاري و محصولات نرم افزاري تقسيم نمود .

در بخش محصولات نرم افزاري ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :
-- نرم افزار کنترل مدارک و مستندات
-- سيستم کنترل سوابق کيفيت
-- سيستم کنترل و پايش فرايندها
--سيستم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه
-- سيستم کتابخانه الکترونيک
-- سيستم پيامها وتابلو اعلانات
-- سيستم مديريت قراردادها
-- سيستم ارزيابي عملکرد
-- سيستم فروش و صورتحساب ( بهمراه برنامه کمک حسابداري)
-- سيستم بازرسي و ارزيابي
-- سيستم گردش مکاتبات اداري و بايگاني
-- سيستم جامع مديريت کيفيت شامل (سيستم کنترل مدارکو مستندات /سيستم کنترل سوابق کيفيت/ سيستم کنترل و پايش فرايندها/سيستم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه / کتابخانه الکترونيک / سيستم پيامها و تابلو اعلانات)


و برخي خدمات نرم افزاري عبارتند از :
-- طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت کيفيت براساس استانداردهاي مديريت کيفيت
-- طراحي و پياده سازي سيستم هاي ارزيابي ، ارزشيابي و بازرسي
-- طراحي و پياده سازي کليه سيستم هاي اتوماسيون اداري
-- مشاوره و نظارت بر پروژه هاي نرم افزار با توجه به اصول و استانداردهاي مرتبط نرم افزار و امنيت اطلاعات
-- طراحي واجراي سايتهاي مختلف
-- طراحي و اجراي گزارشات چند رسانه اي