سيستم مديريت کيفيت

نرم افزار هاي سفارش مشتري

امروزه روند اجراي عمليات شرکتها همواره در حال تغيير است و به عقيده ما عملا هيچ شرکتي نمي تواند محصول نرم افزاري که خريداري نمايد که دقيقا منطبق بر نيازهايش بوده و در جريان تغييرات و تحولات نيز همواره پاسخگو باشد .

زمانيکه ايده هاي جديد در سازمان مطرح ميشود و روشها و کنترلها عوض ميشوند ديگر نرم افزارهاي تهيه شده قبلي کارايي خود را از دست ميدهند علاوه بر اين، نوع فعاليت برخي شرکتها بگونه اي است که خريد پکيج هاي رايج برايشان فايده اي ندارد . بخصوص زماني که بخواهند کليه فعاليتهايشان را مکانيزه نمايند.

از همين رو بعضي از شرکتها برآن هستند که نرم افزارهايي داشته باشند که کاملا منطبق بر نيازهايشان بوده و در طي زمان نيز بروز گردد . از اين نقطه نياز به ايجاد نرم افزارهاي سفارش مشتري حس ميگردد .

شرکت توف نورد ايران از جمله مشتريان اين شرکت ميباشد که با چنين رويکردي از سال 89 اقدام به ايجاد چنين سيستمي نموده و در حال حاضر تقريبا کل فرآيندهاي اجرايي خود را تحت نرم افزاري سفارشي به نام " سيستم جامع عملياتي " اجرا مينمايد. سيستم جامع عملياتي توف نورد ايران در حال حاضر نمونه خوبي از مکانيزاسيون کليه فرآيندهاي شرکتهاي خدماتي بخصوص شرکتهاي ارايه دهنده گواهينامه هاي مختلف ميباشد.