سيستم مديريت کيفيت

زير سيستم کنترل سوابق کيفيت

ويژگيهاي سيستم کنترل سوابق کيفيت

 اين سيستم مسئوليت نگهداري و بايگاني و کنترل و در دسترسي بودن سوابق کيفيت همچنين تعيين تکليف و کنترل زمان نگهداري آنها را بعهده داشته و داراي امکانات ذيل ميباشد :

 1- امکان تعريف انواع بايگاني و مدت نگهداري آن
 2- امکان تعريف انواع سابقه و مدت نگهداري و محل نگهداري آن
 3- امکان ثبت مشخصات سابقه و کنترل مدت نگهداري آن
 4- امکان تبديل وضعيت بايگاني يک سابقه از يک نوع بايگاني به نوع ديگر
 5- تهيه ليست کنترل سوابق براي هر بخش و کل سازمان
 6- برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات بين اين سيستم و سيستم کنترل مدارک جهت ايجاد سابقه
 7- امکان جستجو و فيلتر و مشاهده يک سابقه در سيستم
 8- ارسال آلارم لازم در موعد مقرر براي تغيير وضعيت يک سابقه به شخص مسئول