سيستم مديريت کيفيت

کنترل مدارک

نرم افزار کنترل مدارک و مستندات ايزو

اين نرم افزار ابزارهايي براي بروز نگه داشتن کليه مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با نيازهاي خاص سازمان نيز باشد، ارائه مي‎دهد.

 استفاده از اين نرم افزار به ايجاد يك سيستم مدون همان گونه كه در استاندارد سيستم مديريت كيفيت مورد كاربرد الزام شده است، كمك شاياني مي‌نمايد.


اطلاعات تکميلي

اقدامات اصلاحي

نرم افزار اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

اقدام اصلاحي ، که در تمامي استاندارد هاي مديريتي  و سيستم مديريت کيفيت استفاده ميشود ، اقدامي براي از بين بردن علت بروز عدم انطباق بالفعل مي باشد با انجام اقدام اصلاحي علت بروز عدم انطباق بوجود آمده حذف مي گردد . عدم انطباق ها مي تواند توسط تمامي کارکنان شناسايي شده و به مديريت  در سيستم هاي مديريتي اعلام گردد.


اطلاعات تکميلي

پايش فرايندها

نرم افزار پايش فرايندهاي کيفيت

معرفي رويكرد فرآيندي به عنوان يكي از اصول هشتگانه مديريت كيفيت و امكان تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده و استفاده از آنها، در پايش اندازه‌گيري فرآيندها، باعث شده است تا، همواره يكي از دغدغه‌هاي مديران، ارزيابي كمّي فعاليت هاي سازمان خود باشد.


اطلاعات تکميلي

سيستمهاي سفارش مشتري

سيستمهاي سفارش مشتري

امروزه روند اجراي عمليات شرکتها همواره در حال تغيير است و به عقيده ما عملا هيچ شرکتي نمي تواند محصول نرم افزاري خريداري نمايد که دقيقا منطبق بر نيازهايش بوده و در جريان تغييرات و تحولات نيز همواره پاسخگو باشد .

شرکت توف نورد ايران از جمله مشتريان اين شرکت ميباشد که .....


اطلاعات تکميلي

شرکت آي تي اکسپرتز ارائه کننده

انواع نرم افزار هاي جامع مديريت کيفيت